loader image
בקר נתח רךצלזיוספרנהייטזמן בישול
very rare50C°122F°30-120 דקות
rare52C°125.6F°30-120 דקות
medium-rare54C°129.2F°30-120 דקות
medium56C°132.8F°30-120 דקות
medium-well60C°140F°30-120 דקות
well-done64C°147.2F°30-120 דקות
very well done68C°154.4F°30-120 דקות
עובי סטייקזמן בישול
1.3 ס"מ30 דק
2 ס"מ 45 דק
2.5 ס"משעה
3.8 ס"משעה וחצי
5 ס"משעתיים
בקר נתח קשהצלזיוספרנהייטזמן בישול
rare56C°132.8F°24-48 שעות
medium-rare58C°136.4F°שעות 24-48
medium60C°140F°16-24 שעות
medium-well70C°158F° שעות 12-24
well-done85C°185F°8-16 שעות
צלי בקרצלזיוספרנהייטזמן בישול
rare56C°132F°7-16 שעות
medium-rare58C°163.4 שעות7-16
medium60C°140F°6-14 שעות
medium-well65C°149F° שעות6-14
well-done70C°158F°5-11 שעות
חזה עוףצלזיוספרנהייטזמן בישול
רך ועסיסי63C°145F°45-90 דק
עסיסי70C°158F°45-90 דק
עשוי75C°167F°45-90 דק
עשוי היטב80C°176F°45-90 דק
עובי העוףזמן בישול
2.5 ס"מ45 דק
3.8 ס"מ 90 דק
טלה נתח רךצלזיוספרנהייטזמן בישול
רך ועסיסי 60C°140F°1.5-2 שעות
טלה בישול ארוךצלזיוספרנהייטזמן בישול
רך ועסיסי60C°140F°8-24 שעות
דגיםצלזיוספרנהייטזמן בישול
בישול עדין55C°131F°35-55 דקות
רך ועסיסי60C°140F°35-55 דקות
עשוי היטב65C°149F°35-55 דקות
משקל הדגזמן בישול
340 g35 דק
450 g 40 דק
560 g 55 דק
סלמוןצלזיוספרנהייטזמן בישול
rare40C°104F°30-60 דקות
medium rare45C°113F°30-60 דקות
medium50C°122F°30-60 דקות
well55C°131F°30-60 דקות
עובי הסלמוןזמן בישול
1.3 ס"מ30 דק
2.5 ס"מ 40 דק
3.8 ס"מ60 דק
ביציםצלזיוספרנהייטזמן בישול
רכות90C°194F°8 דק
קשות90C°194F°20 דק
פירותצלזיוספרנהייטזמן בישול
חמים 68C°154F°2-2.5 שעות
רך ומבושל85C°185F°0.5-1.5 שעות
ירקותצלזיוספרנהייטזמן בישול
ירוקים85C°185F°5-20 דקות
שורש85C°185F°1-3 שעות
המבורגרצלזיוספרנהייטזמן בישול
rare52C°125.6F°15-30 דקות
medium-rare56C°132.8F°15-30 דקות
medium60C°140F°15-30 דקות
medium-well64C°147.2F°15-30 דקות
well-done70C°158F°15-30 דקות
עובי ההמבורגרזמן בישול
1.3 ס"מ15 דק
2 ס"מ 22 דק
2.5 ס"מ30 דק